ANBI

Stichting de Droom van Schalkwijk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status is toegekend met ingang van 19-10-2016.

Inschrijving Kamer van Koophandel:   67102611

RSIN:                                                        856831190

Postadres secretariaat:                          Wijnbouw 9, 3991 NL, Houten

E-mail:                                                      dedroomvanschalkwijk@gmail.com

 

Doelstelling

De stiching heeft ten doel het creëren van een levensbestendige woon-, werk- en recreatieve ruimte voor zorgvragers binnen de regio “Lekstroom”, op een landelijke locatie, één en ander gestalte gevend vanuit een expliciete basis van gelijkwaardigheid ten aanzien van alle betrokkenen, gericht op kwaliteit van zorg en leven. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het onderzoeken en verkennen van aparte fondsen, werving van sponsors en crowdfunding ter verwezenlijking van het statutaire doel. In nauwe samenwerking met zorgverleners onder regie van professionele zorgorganisaties

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                      S.P.C. Uijterwaal (Simon)
Secretaris:                     A.T. Wels (André)
Penningmeester:            M.I. Gerrits (Margot)
Bestuurslid:                   A.W.M. Hunfeld (Bart)

Beloningsbeleid bestuursleden

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen beloning. Alleen een niet bovenmatige onkostenvergoeding kan toegekend worden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de stichting

Het bestuur is regelmatig in gesprek met Reinaerde over de haalbaarheid van de Droom van Schalkwijk, het zorgprofiel en de toekomstige samenwerking. Ook zijn de eerste overleggen gestart met gemeente en wordt gezocht naar een geschikte locatie.

Financieel jaarverslag

Hetr financieel jaarverslag van 2017 zal ter zijner tijd hier geplaatst worden.